Statut

logo wordNadwarciańskie Towarzystwo

Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

Uchwałą Walnego Zebrania Członków

nr 7/2014 z dnia 07.10.2014 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
NADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego, zwane dalej „Towarzystwem”.
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedziba Towarzystwa mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35.

§ 4.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także współpracuje z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§ 5.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6.

1. Celem Towarzystwa jest:
1) podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego regionu,
2) promowanie dorobku kulturowego regionu,
3) wspieranie zadań statutowych Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie prac naukowo-badawczych, działalności edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej i cyfrowego udostępniania zbiorów muzealnych,
4) inicjowanie i realizacja projektów z zakresu edukacji historycznej i kulturalnej, wzmacniających poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,
5) podejmowanie działań na rzecz wzmacniania kompetencji kulturowych i kształtowania postaw kreatywnych i społecznych,
6) wspieranie działań na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z kultury,
7) promowanie działań na rzecz tolerancji, otwartości i współpracy.

2. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:
1) organizowanie i współorganizowanie z Muzeum konferencji naukowych i popularnonaukowych, projektów edukacyjnych, spotkań autorskich, konkursów, lekcji i warsztatów muzealnych, wystaw czasowych i stałych oraz działalności wydawniczej, a także współpraca w budowaniu i realizacji strategii promocji oferty muzealnej,
2) współorganizowanie działań z zakresu promocji walorów kulturowych miasta i regionu,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) współpracę z instytucjami oświatowymi w tworzeniu oferty kształcenia pozaszkolnego w zakresie kultury i historii oraz kształtowania kompetencji kulturowych młodego pokolenia,
5) współpracę z samorządami lokalnymi, świetlicami środowiskowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z kultury.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa – prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 8

Towarzystwo posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą zainteresowany wspieraniem działalności Towarzystwa, który zadeklarował na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków,
4) uczestniczenia w zebraniach i posiedzeniach organów Towarzystwa,
5) otrzymywania sprawozdań, informacji i innych materiałów dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa.

§ 11

1. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej na rzecz Towarzystwa pomocy finansowej lub rzeczowej.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnoście Towarzystwa,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania co najmniej dwóch kolejnych składek członkowskich,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 16

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Przy równym podziale głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności zastępcy prezesa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków
§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków Towarzystwa. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.
2) Komisja Rewizyjna.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z wyjątkiem uchwalenia Statutu, jego zmiany oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, które to uchwały zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,
3) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności pożytku publicznego za ubiegły rok obrotowy,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie i opiniowanie planów pracy Towarzystwa,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Towarzystwa, skreślenia z listy jego członków lub odmowy przyjęcia do Towarzystwa.

Zarząd
§ 22

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Towarzystwa,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczenia i skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających z powodu rezygnacji, śmierci lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności pożytku publicznego za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdania te są przekazywane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna
§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Towarzystwa,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych faktycznie poniesionych kosztów.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 27

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie,
2) środki pochodzące od członków wspierających,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Towarzystwa,
7) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, przychody z usług,
8) odpisy 1% podatku dochodowego.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Towarzystwo nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

Rok obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 30

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów niż wymienione w ust.1 wymagany jest podpis Prezesa lub Zastępcy Prezesa lub Sekretarza lub Skarbnika.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

StatutStowarzyszenia_po_zmianach_2